پوشش خسارت سرقت

دستگاه شما در برابر سرقت توسط
شرکت سهامی بیمه ایران بیمه خواهد بود

۱ سال بیمه دستگاه

دستگاه شما توسط شرکت سهامی
بیمه ایران حداکثر تا یک سال بیمه خواهد بود

پوشش دربرابر آتش سوزی

دستگاه شما دربرابر آتش‌سوزی و سوختگی
توسط شرکت سهامی بیمه ایران بیمه خواهد بود

۵ روز مهلت اعلام خسارت

پس از هرگونه خسارت شما حداکثر
۵ روز فرصت دارید اعلام نمایید

پوشش دربرابر آسیب‌دیدگی

دستگاه شما دربرابر آب خوردگی، شکستگی و…
توسط شرکت سهامی بیمه ایران بیمه خواهد بود

پوشش خسارت سخت افزاری

دستگاه شما دربرابر خسارت سخت افزاری
توسط شرکت سهامی بیمه ایران بیمه خواهد بود